SBS xin lỗi vội sau khi bị bóc phốt miệt thị NingNing nhóm Aespa-4