Irene trở lại mạng xã hội lần đầu tiên kể từ phốt thái độ-3