Em gái quốc dân Quan Hiểu Đồng và những lần lên đồ vừa quê vừa sến-7